دسته بندی محصولات

انواع دستگاه گریل برای استفاده در آشپزخانه های صنعتی

گریل ذغالی 80 سانتی OZTI
گریل ذغالی 80 سانتی OZTI
گریل چدنی صاف 90 سانتی APW
گریل چدنی صاف 90 سانتی APW
گریل چدنی صاف 60 سانتی APW
گریل چدنی صاف 60 سانتی APW
گریل ذغالی 60 سانتی APW
گریل ذغالی 60 سانتی APW
گریل ذغالی 90 سانتی APW
گریل ذغالی 90 سانتی APW
گریل کروم پلیت خط دار 40 سانتی | OZTI
گریل کروم پلیت خط دار 40 سانتی | OZTI
گریل کروم پلیت صاف |IMPERIAL
گریل کروم پلیت صاف |IMPERIAL
گریل صاف و خط دار کروم پلیت 80 سانتی LOTUS
گریل صاف و خط دار کروم پلیت 80 سانتی LOTUS
گریل ذغالی 80 سانتی LOTUS
گریل ذغالی 80 سانتی LOTUS
گریل چدنی صاف 45 سانتی APW
گریل چدنی صاف 45 سانتی APW
گریل ذغالی 45 سانتی APW
گریل ذغالی 45 سانتی APW
گریل استیل خط دار 40 سانتی | ELECTROLUX
گریل استیل خط دار 40 سانتی | ELECTROLUX
گریل کروم پلیت صاف و خط دار ELECTROLUX
گریل کروم پلیت صاف و خط دار ELECTROLUX
گریل کروم پلیت صاف 80 سانتی ELECTROLUX
گریل کروم پلیت صاف 80 سانتی ELECTROLUX
گریل کروم پلیت صاف 40 سانتی | ELECTROLUX
گریل کروم پلیت صاف 40 سانتی | ELECTROLUX
گریل ذغالی خط دار 80 سانتی ELECTROLUX
گریل ذغالی خط دار 80 سانتی ELECTROLUX
گریل کروم پلیت صاف 40 سانتی | OZTI
گریل کروم پلیت صاف 40 سانتی | OZTI
گریل کروم پلیت صاف 80 سانتی OZTI
گریل کروم پلیت صاف 80 سانتی OZTI
گریل کروم پلیت خط دار 80 سانتی OZTI
گریل کروم پلیت خط دار 80 سانتی OZTI
گریل کروم پلیت صاف و خط دار OZTI
گریل کروم پلیت صاف و خط دار OZTI